Les Bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, aprovades pel Govern de la Generalitat el passat mes de gener de 2017, dissenyen el camí cap a un nou país on les energies renovables esdevinguin el 100% del consum energètic en l’horitzó del 2050, tot prioritzant un model distribuït on l’energia es generi i es consumeixi, en bona part, dins el propi territori català.

Aquest és un objectiu molt ambiciós que requerirà transformacions profundes en el model territorial i sociocultural de Catalunya per tal d’avançar cap a la necessària captació i aprofitament elèctric de recursos naturals autòctons com són el vent, la radiació solar, l’aigua, la biomassa i la geotèrmia allà on se’n disposi. L’energia de Km 0 i de Km 100 ha de deixar de ser una opció per a ser una realitat.

L’increment de la demanda d’electricitat d’origen renovable per part dels consumidors afavorirà, a la llarga, l’aparició de noves plantes de generació elèctrica d’origen renovable. Per la seva part, les administracions i grans empreses corporatives poden impulsar noves instal·lacions renovables de Km zero o Km 100 mitjançant els contractes de compra garantida a llarg termini que garanteixin la viabilitat de nous projectes renovables distribuïts i implantats a Catalunya.

Per als consumidors domèstics hi ha dues alternatives per a la compra d’electricitat: el Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) i el mercat lliure.

El PVPC és una tarifa “regulada” per subministraments de menys de 10 KW de potència contractada. Les comercialitzadores del PVPC s’anomenen comercialitzadores de referència.

Les comercialitzadores de referència tenen assignat un percentatge d’energia renovable per defecte, resultat de repartir l’energia renovable que no ha estat adquirida per les comercialitzadores que ofereixen energies renovables al 100% als seus clients. L’any 2016 aquest percentatge ha estat del 12,7%, molt per sota de la mitjana estatal del 38,9%. En quant a l’emissió de CO2 (gas d’efecte hivernacle), aquestes comercialitzadores emeten 0,36 kg de CO2 per kWh que correspon a una lletra F d’emissions de CO2, per sobre de la mitja de generació nacional de 0,30 kg de CO2 per kWh que correspon a una lletra D. D’altra banda, cal també tenir en compte les emissions i residus radioactius associats a la generació nuclear així com les emissions de contaminants locals com els NOx pel que fa al gas natural, i els òxids de sofre, de nitrògen i el material particulat contaminant pel que fa al carbó.

Respecte les comercialitzadores que operen al lliure mercat, algunes d’elles proporcionen a tots els seus clients energia renovable dins de la seva oferta bàsica i sense cap increment de cost. Altres comercialitzadores, la majoria, disposen en les seves ofertes d’una opció de l’electricitat d’origen renovable. Les comercialitzadores d’energia renovable subministren Kwh que no generen CO2 (lletra A d’emissions de CO2) i tampoc emeten contaminació atmosfèrica local, ni emissions, ni residus radioactius.

Els consumidors amb la tarifa PVPC no tenen l’opció de comprar electricitat d’origen renovable. Per això, en aquest cas és necessari contractar la compra d’electricitat a una comercialitzadora del mercat lliure.

Hi ha comercialitzadores que en la seva oferta inclouen per defecte el subministrament d’energia renovable, és a dir que subministren electricitat d’origen renovable sense que el consumidor ho sol·liciti explícitament. D’altres comercialitzadores però, ho ofereixen com a una opció a l’hora de contractar el servei. Si es vol aquesta modalitat, s’ha de demanar explícitament.

A continuació, es poden trobar les comercialitzadores amb més volum de captació de clients a Catalunya durant el 2015 ordenades segons el percentatge d’energia renovable comercialitzada, les emissions de CO2 associades i la lletra indicadora d’emissions de CO2. També s’inclouen les 5 distribuïdores amb més volum de clients a Catalunya. El percentatge d’electricitat renovable és la mitjana de cada comercialitzadora tenint en compte que hi haurà consumidors que tinguin un subministrament 100% renovable i d’altres que tinguin un subministrament estàndard. A la taula, les 6 primeres comercialitzadores apareixen amb un 100% de renovables, cosa que indica que tots els seus clients consumeixen electricitat 100% renovable.

Si esteu pensant a canviar d’operadora o bé voleu estar informats de les diferents opcions i preus, us afegim un enllaç d’un comparador d’ofertes d’energia que us pot interessar: comparadorofertasenergia.cnmc.es

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *